Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.infish.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je PEDA Fishing s.r.o. , se sídlem Krňany - Krňany-Třebsín 48, PSČ 25744, IČ: 27873994, veden u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 123283, a kupujícího (zákazníka). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil a akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, a platným právním řádem České republiky.II. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jeho rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.infish.cz. Prodávající se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Při převzetí zboží kupující obdrží daňový doklad, který je zároveň dodacím listem a záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.III. Místo plnění


Místem plnění - dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

 

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy


a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kterou prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem, zejména cenu a termín dodání a samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží.


b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně, telefonicky nebo e-mailem. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při stanovení ceny zboží.

 

c) Před podáním objednávky má při použití elektronických prostředků kupující možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

 

d) Provozovatel e-schopu Infish.cz je firma PEDA Fishing s.r.o., která si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V tomto případě je zákazník ihned informován o správné ceně a musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedochází k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem e-schopu stornována.

 

V. Cena a platba


Ceny uvedené na webových stránkách www.infish.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Daňový doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení. Zboží lze uhradit pouze dobírkou, tzn. v hotovosti přepravci při převzetí poštovního balíku, anebo i bankovním převodem nebo při osobním převzetí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.VI. Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň jej bude informovat o předběžném jiném termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.VII. Dopravní podmínky a poštovné

Způsob doručení zásilky a její cena: 

PPL - 150 Kč
PPL Slovensko - 550 Kč (neplatí akce doprava nad 1000 Kč ZDARMA)
Dobírka - 29 Kč

Při balíku o větší hmotnosti bude cena upřesněna telefonicky.

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.

Při objednávce nad 1000,-kč poštovné zdarma. (neplatí pro Slovensko)


UPOZORNĚNÍ:


Dodací lhůta je zpravidla do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a to nejdéle do 48 hodin. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Daňový doklad je pak přiložen v označeném balíku.VIII. Záruka a servis


a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.infish.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení daňového dokladu na dané zboží kupujícímu.


b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.


c) Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího PEDA Fishing s.r.o. , Bělohorská 8, Praha 6, tel. 233 350 008.


d) Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.


e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu - daňový doklad a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, včetně příslušenství.


f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.IX. Vrácení zboží


Kupující má právo, podle odst. 6 § 53 z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 5 § 53 z. č. 40/1964 Sb.,Občanského zákoníku, v platném znění, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Pokud se kupující tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním zboží na adresu prodávajícího je potřebné, aby kupující zaslal (e-mailem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Z důvodu zkvalitnění služeb poskytovaných prodávajícím, je v odstoupení od smlouvy žádoucí, aby kupující uvedl případný důvod odstoupení od smlouvy, i když není zákonem vyžadováno a prodávajícím ani není jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží.


Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného, zaslány na adresu kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.


Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 písm. a), b) a c) § 53 z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, od kupní smlouvy:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 

2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastaráníX. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti ustanoveními zejména § 588 a následujícími a dále § 613 až § 627 z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

 

XI. Reklamace poškozené zásilky
 

Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození a má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal) může zásilku odmítnout. Kupující může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla přepravcem otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození. Pokud kupující zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu u přepravce, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. Uvedenou skutečnost je potřebné oznámit také prodávajícímu. U přepravce si kupující vyžádá sepsání zápisu o škodě a bude uplatňovat její nahrazení. Z těchto důvodů nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána – obal je třeba ponechat v původním stavu, předložit je třeba i celý obsah. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou) kupujícím prodávajícímu, zašle prodávající kupujícímu novou zásilku.


Speciální přání


captcha image

Nejprodávanější zboží

 • Extra Carp Pellet Holder 21mm - 26ks  

  Extra Carp Pellet Holder 21mm - 26ks

  Profi zarážky na pelety - vel. 21 mm, 26 ks v blister balení.

  Cena:
  32 Kč
 • NGT Hlásič Bite Alarm VX-1 AKCE 1+1 ZDARMA!  

  NGT Hlásič Bite Alarm VX-1 AKCE 1+1 ZDARMA!

  Nyní mimořádná akce: Při zakoupení jednoho signalizátoru obdržíte od nás druhý zcela zdarma! Kvalitní řada signalizátorů záběru, které se vyznačují velmi kvalitním provedením, moderním designem a spo...

  Cena:
  399 Kč
 • Zfish Vezírek Keep Net Large  

  Zfish Vezírek Keep Net Large

  Zfish přináší vezírek osvědčené a velmi populární konstrukce. Vezírek má pružné obruče, kotvící očko ve spodní řásti a dostatečně dlouhou vrchní šňůrku osazenou plovákem. Tento vezírek slouží předevší...

  Cena:
  169 Kč
 • Filfishing Broky Split Shots Large Box  

  Filfishing Broky Split Shots Large Box

  Měkké, vyvažovací broky v praktické krabičce.Box obsahuje mix těchto velikostí: 0,15 gr 0,25 gr 0,45 gr 0,70 gr 0,90 gr

  Cena:
  47 Kč
 • Zfish Stolička Foldable Stool  

  Zfish Stolička Foldable Stool

  Foldable Stool je robustní skládací stolička s černým profilem a sedákem v kamuflážním Real Tree provedení. Na výrobu byl použit 20mm silnostěnný profil, který zajišťuje stabilitu a nosnost. Hrubý pot...

  Cena:
  199 Kč
 • Extra Carp Rig Ring Stops  

  Extra Carp Rig Ring Stops

  Extra Carp zarážka ve tvaru zvonu, vyrobena z odolného, přizpůsobivého materiálu. Tento materiál zarážky je odolný proti roztržení a prasknutí.. Pevné připevnění bez nutnosti použití lepidla. Fungu...

  Cena:
  42 Kč
 • Extra Carp Rubber Beads Set  

  Extra Carp Rubber Beads Set

  Sada super kvalitních gumových korálků ve velmi praktické krabičce. Sada obsahuje celkem 100 ks gum.korálků: Gum.korálky 4mm - 50 ks Gum.korálky 6mm - 30 ks Gum.korálky 8mm - 20 ks

  Cena:
  99 Kč
 • Extra Carp Pellet Holder 13mm - 72ks  

  Extra Carp Pellet Holder 13mm - 72ks

  Profi zarážky na pelety - vel. 13 mm, 72 ks v blister balení.

  Cena:
  32 Kč
 • Extra Carp Boilies Stops Set 2ks  

  Extra Carp Boilies Stops Set 2ks

  Silikonové zarážky pod háček použitelné pro jakoukoli nástrahu, kterou navlékáte na vlas. Balení obsahuje: Jednu čirou a jednu transparentní hnědou sadu po 100 ks zarážek.

  Cena:
  37 Kč
 • Extra Carp Helicopter Rig System & Pvc Tube  

  Extra Carp Helicopter Rig System & Pvc Tube

  Helikopter montáž s pvc bužírkou. Balení obsahuje: 3x Převlek heli beads pro helikopter montáž 3x Pvc bužírka 3x Multiklip karabinka 3x Pevnostní obratlík s kroužkem vel.8 6x Gumové korálky

  Cena:
  54 Kč